Algemene voorwaarden (jan 2016)

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en

leveringen betreffende uitvoering van de overeenkomst door Geknipt voor mij, tenzij partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2 Geknipt voor mij is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene voorwaarden aan te brengen. 1.3 Wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk

door Geknipt voor mij zijn vastgelegd.

1.4 Geknipt voor mij wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden

uitdrukkelijk van de hand.

1.5 Op elke overeenkomst tussen Geknipt voor mij en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing.

 

Artikel 2. Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 2.2 Offertes van Geknipt voor mij zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

2.3 Geknipt voor mij is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2.4 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.5 Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Geknipt voor mij zijn onder voorbehoud van

typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.6 Alle prijzen op de website van Geknipt voor mij zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen die nog niet op de website zijn verwerkt. Voor de gevolgen van tussentijdse prijswijzigingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.7 Diensten buiten de offerte worden gefactureerd via het ticketing systeem en worden gefactureerd per minuut, zonder starttarief, op basis van het op dat moment geldende uurtarief. Tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 3. Overeenkomst / opdrachtaanvaarding

3.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Geknipt voor mij komt tot stand op een van de volgende manieren: Het verlenen van een mondelinge opdrachtbevestiging die door Geknipt voor mij eenzijdig

schriftelijk (zgn. opdrachtbevestiging) zal worden bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt per e-mail verstuurd aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft vervolgens het recht deze mondeling

overeengekomen overeenkomst binnen 5 werkdagen schriftelijk (via e-mail) te annuleren. Het retourneren van een door beide partijen getekende opdrachtbevestiging van Geknipt voor mij. Het ondertekenen en retourneren van een door Geknipt voor mij aan opdrachtgever uitgebrachte offerte. Het maken van afspraken over het aanvangen van de dienstverlenging. Geknipt voor mij beschouwt dit als een stilzwijgende bevestiging van de uitgebrachte offerte en de daarbij gemaakte

afspraken over de aanbetaling.

3.2 Opdrachtgever zal na het verlenen van de opdracht de vooraf overeengekomen aanbetaling voldoen binnen de

aangegeven vervaltermijn. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur.

3.3 Geknipt voor mij zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

vakmanschap uitvoeren.

3.4 Indien Geknipt voor mij dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, mag

Geknipt voor mij bij de uitvoering van de overeenkomst anderen inschakelen.

Geknipt voor mij – Veldbeemd 18 – 1648 ED – De Goorn – KvK 59672595 – +31 06 5780 1780 -admin@gekniptvoormij.nl – www.gekniptvoormij.nl

3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Geknipt voor mij de uitvoering

van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

3.6 De vorderingen van Geknipt voor mij op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

indien na het sluiten van de overeenkomst aan Geknipt voor mij ter kennis gekomen omstandigheden Geknipt voor mij goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Indien Geknipt voor mij de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid

te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 3.7 In de hierboven genoemde gevallen is Geknipt voor mij bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Geknipt voor mij schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1 Alle opdrachten worden uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever aan Geknipt voor mij kenbaar gemaakte gegevens, informatie wensen en/of eisen.

4.2 Geknipt voor mij zal aanvangen met de opdracht zodra de vooraf overeengekomen aanbetaling is ontvangen.

4.3 Opdrachtgever krijgt van Geknipt voor mij twee kostenloze revisieronden na de eerste oplevering van de website. Opdrachtgever kan 2 (twee) keer aanpassingen en wijzigingen op teksten, foto’s of kleurstelling

doorgeven zonder extra kosten.

4.4 De eerste revisieronde vindt, via de e-mail, plaats binnen 7 (zeven) werkdagen na het overzetten van de oude content.

De tweede revisieronde vindt plaats binnen 5 (vijf) werkdagen na verwerking van de eerste opmerkingen van

opdrachtgever. Opdrachtgever dient zijn opmerkingen via de e-mail aan te leveren. Geknipt voor mij plaatst de website van opdrachtgever na de verwerking van de tweede revisie ronde, of bij het uitblijven van een reactie op de

tweede revisieronde binnen 3 (drie) werkdagen, zo snel als mogelijk online.

4.5 Extra revisieronde worden uitgevoerd op basis van nacalculatie, op basis van het op dat moment geldende uurtarief.

4.6 Opdrachtgever zal Geknipt voor mij alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, noodzakelijke en relevante informatie en gegevens verstrekken.

4.7 Het door opdrachtgever aan Geknipt voor mij geleverde materiaal bestaat uit (direct) bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Geknipt voor mij en opdrachtgever.

4.8 Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Geknipt voor mij, dat al het door opdrachtgever aan Geknipt voor mij verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever

toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Geknipt voor mij te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

4.9 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of onvolledig de informatie zoals genoemd in de voorgaande leden verstrekt, of

opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Geknipt voor mij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, waarbij opdrachtgever gehouden is de daardoor ontstane kosten volgens gebruikelijke tarieven te voldoen.

4.10 Geknipt voor mij behoudt zich het recht voor om de eindfactuur uiterlijk na zes (6) weken vanaf de aanvang van

de opdracht in rekening te brengen, tenzij een langere doorlooptijd door toedoen van Geknipt voor mij komt.

4.11 Opdrachtgever dient het restantbedrag, welke bij de oplevering van de website in rekening wordt gebracht

binnen de aangegeven vervaltermijn te voldoen.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst/opdracht

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de

te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Geknipt voor mij – Veldbeemd 18 – 1648 ED – De Goorn – KvK 59672595 – +31 06 5780 1780 -admin@gekniptvoormij.nl – www.gekniptvoormij.nl

5.2 Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing

van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Geknipt voor mij zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk

hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal

Geknipt voor mij de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover informeren.

5.4 In afwijking van lid 3 zal Geknipt voor mij geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Geknipt voor mij kunnen worden toegerekend.

5.5 Afwijkingen van het gekozen thema en de daarbij behorende plug-ins worden berekend op basis van nacalculatie.

 

Artikel 6. Duur en beëindiging

6.1 De overeenkomst voor hosting diensten en domeinnamen registratie wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een opzegging steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met een periode van

één (1) jaar.

6.2 Een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, tegen het einde van de looptijd met

inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

 

Artikel 7. Annulering

7.1 Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever de volledig overeengekomen vergoeding

verschuldigd.

 

Artikel 8. Domeinnamen

8.1 Indien is overeengekomen, dat Geknipt voor mij voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen

van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 8.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn

onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een

domeinnaam en/of IP-adressen. Geknipt voor mij vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft

geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

8.3 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van opdrachtgever en opdrachtgever is volledig

verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart

Geknipt voor mij tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.

 

Artikel 9. Betalingen

9.1 Opdrachtgever dient de facturen van Geknipt voor mij binnen 5 dagen na de factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op de op de factuur vermelde bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

9.2 Opdrachtgever dient de facturen van Geknipt voor mij conform artikel 9.1 te voldoen zonder korting of verrekening.

9.3 Bij overschrijding van de in artikel 9.1 bedoelde termijn is de opdrachtgever in verzuim vanaf de dag dat die termijn

verlopen is, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling door Geknipt voor mij benodigd zal zijn.

9.4 Het overeengekomen tijdstip van betaling, dan wel de termijn genoemd in artikel 9.1 geldt als vervaltermijn. Bij niet

tijdige volledige betaling uiterlijk op de vervaldag van de tweede herinnering, zal de opdrachtgever een toeslag voor administratiekosten van € 5,- verschuldigd zijn.

9.5 Bij niet tijdige volledige betaling uiterlijk op de vervaldag van de derde herinnering, zal de opdrachtgever de in artikel

9.4 genoemde toeslag verhogen met € 10,-.

9.6 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen toeslag

gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Geknipt voor mij – Veldbeemd 18 – 1648 ED – De Goorn – KvK 59672595 – +31 06 5780 1780 -admin@gekniptvoormij.nl – www.gekniptvoormij.nl

9.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening, in de eerste plaats, van alle verschuldigde

rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun

overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de

andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden behoudt Geknipt voor mij tijdens de uitvoering

van de werkzaamheden zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

11.3 Geknipt voor mij behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen

kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van

derden wordt gebracht.

 

Artikel 12. Publiciteit en promotie

12.1 Geknipt voor mij is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze in het resultaat op te nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

12.2 Geknipt voor mij heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever de vrijheid om het resultaat te

gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst

door Geknipt voor mij verhinderen en die niet aan Geknipt voor mij zijn toe te rekenen.

13.2 Onder overmacht bedoeld in het vorige lid zijn ook begrepen nationale, internationale en gewelddadige conflicten, natuurgeweld, terrorisme, arbeidsongeschiktheid onder eigen personeel of bij derden, storingen in de

communicatieverbindingen, elektriciteitsvoorziening of in andere apparatuur van Geknipt voor mij. Indien zich

een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Geknipt voor mij die maatregelen treffen die van haar in alle

redelijkheid verlangt kunnen worden om de schade voor de opdrachtgever zo veel als mogelijk te beperken.

13.3 Tijdens de overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Geknipt voor mij opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat

geval een verplichting tot schadevergoeding en/of kosten bestaat.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Geknipt voor mij kan bij een deel van haar activiteiten afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en

leveranties van derden, waarop weinig of geen invloed kan worden uitgeoefend. Geknipt voor mij kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met

Geknipt voor mij of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Geknipt voor mij.

14.2 Geknipt voor mij is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van bijvoorbeeld foto’s, tekeningen, teksten, welke aan Geknipt voor mij door opdrachtgever zijn

verstrekt of voorgeschreven. Opdrachtgever is gehouden Geknipt voor mij voor deze aanspraken

onvoorwaardelijk te vrijwaren.

14.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Geknipt voor mij slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, ofwel: vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven

prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Geknipt voor mij voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of

gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

14.4 De aansprakelijkheid van Geknipt voor mij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een

overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Geknipt voor mij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in

gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Geknipt voor mij ook

na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Geknipt voor mij in staat is adequaat te reageren.

14.5 Klant verklaart hierbij de door Klant (aan)geleverde foto’s en/of afbeeldingen (“Beeltenissen”) geen inbreuk maken op rechten van derden. Klant zal Geknipt voor mij vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken en/of vorderingen die derden in dit verband tegen Geknipt voor mij kunnen instellen in verband met het gebruik van desbetreffende Beeltenissen.
Voor zover Klant geen rechthebbende is ten aanzien van voornoemde Beeltenissen (waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot auteurs- en portretrecht), zal Klant voor eigen rekening en risico zorgdragen voor een geldige licentie teneinde legitiem gebruik van de Beeltenissen te waarborgen.”

BIJLAGE: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1. Algemeen

1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Deze Bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG.

2. Leverancier biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om de Dienst af te nemen, waarbij Leverancier bij de uitvoering van de Dienst voor en ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens kan Verwerken. Bij deze Verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij Verwerkt als Verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de Verwerking

1. Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te Verwerken. De Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2. Leverancier zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.

3. Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Leverancier neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

4. Leverancier Verwerkt in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën: • NAW-gegevens; • telefoonnummers; • e-mailadressen; • IP-adressen; • en andere mogelijke categorieën van niet bijzondere Persoonsgegevens.

5. Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de in dit artikellid bepaalde categorieën Betrokkenen. De Betrokkenen betreffen: • personen die gebruik maken van de Dienst; • bezoekers van de website; • personen die e-mail ontvangen van of verzenden aan Opdrachtgever; • personen die opgenomen worden door Opdrachtgever in haar e-mailadressenboek binnen de door Leverancier beschikbaar gestelde webmailomgeving; • personen die Persoonsgegevens in een contactformulier invullen; • personen die Persoonsgegevens ter Verwerking ter beschikking stellen aan Opdrachtgever; • en andere mogelijke categorieën Betrokkenen wiens Persoonsgegevens middels de Dienst worden Verwerkt.

Artikel 3. Verplichtingen Leverancier

1. Ten aanzien van de in artikel 2 van deze Bijlage genoemde Verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens door Leverancier vanuit diens rol.

2. Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens Verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever.

3. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.

4. De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens Verwerken onder het gezag van Leverancier.

5. Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

6. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een Verwerking met een hoog risico. De door Leverancier redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 4. Doorgifte van Persoonsgegevens

1. Leverancier Verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Leverancier daarnaast toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

2. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane Verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.

2. Leverancier is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

3. Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Verwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.

4. Het is aan Opdrachtgever om te beoordelen of Leverancier afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de Verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.

5. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

6. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de Diensten geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden Verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

7. Onverminderd de overige rechten van Leverancier, vrijwaart Opdrachtgever Leverancier van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Bijlage en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

1. Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.

2. Leverancier heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te voeren. Leverancier zal Opdrachtgever inlichten over de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.

3. Indien Opdrachtgever binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikellid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Leverancier, dan is Leverancier gerechtigd om de betreffende nieuwe subverwerker in te schakelen en is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.

4. Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

1. Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

2. Leverancier treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals die voortvloeien uit de meest recente versie van het Informatiebeveiligingsbeleid zoals is gepubliceerd op https://www.antagonist.nl/downloads/informatiebeveiligingsbeleid.

3. Leverancier kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.

4. Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de Verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de Dienst, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de Dienst mocht verwachten, niet onredelijk is.

5. De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in lid 3 van dit artikel genoemde factoren een op het risico van de Verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.

6. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter Verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of Betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel Betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

3. De meldplicht behelst voor Leverancier in ieder geval het melden aan Opdrachtgever van het feit dat er een lek is geweest, alsmede: • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek; • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is; • wat de (voorgestelde) oplossing is; • wat de reeds ondernomen maatregelen zijn; • wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn; • wie geïnformeerd is (zoals Betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

1. In het geval dat een Betrokkene een verzoek over zijn Persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp nodig heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een Betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Op alle Persoonsgegevens die Leverancier ingevolge deze Bijlage voor Opdrachtgever Verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van Leverancier jegens derden. Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.

2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: • voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of • indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; of • indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of • ten aanzien van derden waaraan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 – Persoonsgegevens in hun hoedanigheid als subverwerker worden verstrekt.

Artikel 11. Audit

1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICTdeskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.

2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Leverancier. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.

3. Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen overeenkomen dat Leverancier deze Persoonsgegevens aan Opdrachtgever zal terugbezorgen dan wel Leverancier wettelijk verplicht is tot het bewaren van deze Persoonsgegevens. Leverancier kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van Persoonsgegevens aan Opdrachtgever in rekening brengen bij Opdrachtgever.